Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 06.04.2021 10:31:42 

1 § 

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on HTU Stadi ry. Seuran kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2 § 

Seuran pääasiallinen toimiala on uintiurheilu. Seuran tarkoituksena on: 

 1. edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja; 
 2. kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä; 
 3. edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa; sekä 4. toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura: 

 1. järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä kilpailuja ja muita vastaavia kulttuuritapahtumia; 
 2. harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatyötä sekä 3. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa; sekä 
 3. harjoittaa yhteistyötä koti- ja ulkomaisten urheiluseurojen kanssa. 

Toimintansa tukemiseksi seura voi: 

 1. järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia; 
 2. harjoittaa kustannus-, paikallisradio- ja televisiotoimintaa; 3. ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioski ja bingotoimintaa; 
 3. järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä; sekä 5. solmia sponsorisopimuksia. 

Seura voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. 

3 § 

Seuran jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä tai kannattavia jäseniä. Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä alle 15- vuotias yksityishenkilö. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt yksityishenkilö. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut seuran toimintaa. Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuorisojäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä ja kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran hallitus. 

Seuran jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää seuran syyskokous kunkin jäsenryhmän kohdalta erikseen. Kunniajäseneltä ja 

kunniapuheenjohtajalta ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua. 

Seuran hallitus voi vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevan tai päätoimisen opiskelijan, tai jonkun muun vastaavan syyn omaavan määräaikaisesti jäsenmaksun maksamisesta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

4§ 

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Jäsen voidaan erottaa seurasta, jos 

 1. jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän seuraan liittyessään sitoutui; 
 2. jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa; 
 3. jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja 

Jäsenen voidaan katsoa eronneen seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. 

Jäsenen erottamisesta päättää seuran kokous. Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. 

 

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainväistä lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle liitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle. 

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on: – urheilulle vieraiden aineiden käyttö 

– huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen – julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena – tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen 

urheilutilanteisiin 

– epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa – väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus tai muu sääntökikkailu 

– urheiluhuijaus 

– kilpailutilan tai -välineiden manipulointi 

– tuloksista etukäteen sopiminen 

– vedonlyönti 

– lahjonta 

– tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien taitoimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi 

– sukupuolinen häirintä 

– Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto. 

– Hallitus päättää myös tarvittavista kurinpitotoimista ja niiden

yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.  – Kansallinen lajiliiton, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemman asteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. 

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivä sen jälkeen, kun päätös on lähetetty tälle kirjatussa kirjeessä. 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamaan maksuja. 

 

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Toimeenpanevana elimenä on seuran hallitus. 

7§ 

Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään maaliskuun 15. päivään mennessä ja syyskokous lokakuun 15. päivään mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana. Kokouksissa käsitellään seuraavat asiat: 

KEVÄTKOKOUS 

 1. kokouksen avaus 
 2. valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt eli puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) ääntenlaskijaa 
 3. valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. hyväksytään kokouksen esityslista 
 5. esitetään vuosikertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta 
 6. esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto 
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 9. valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin 
 8. käsitellään seuran aloitteet eri järjestöille ja yhteisöille 11. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat 

SYYSKOKOUS 

 1. kokouksen avaus 
 2. valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt eli puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) ääntenlaskijaa 
 3. valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. hyväksytään kokouksen esityslista 
 5. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 6. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sääntöjen 3 §:n mukaisesti seuraavalle kalenterivuodelle 
 7. vahvistetaan hallituksen ja jaostojen palkkiot 
 8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja kahdeksi (2)

kalenterivuodeksi 

 1. valitaan aina parillisina vuosina hallitukseen kahdesta kolmeen (2-3) muuta jäsentä ja parittomina vuosina kahdesta kolmeen (2-3) muuta jäsentä kahden kalenteri vuoden toimintakaudelle 11. valitaan tilintarkastaja 
 2. päätetään hallituksen avuksi asetettavista ja sen alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten valitsemiseen 
 3. valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin 
 4. käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille 
 5. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat. 

Kokouksiin käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, on esitys jätettävä hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii sisällyttää asian kokous kutsuun. Varsinaiselle kokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran hallituksen annettava kirjallinen lausunto. 

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava seuran ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

9§ 

Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa ennen kevät- tai syyskokousta, sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on seuran kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni. 

Seuran nuoriso- ja kannatusjäsenellä on seuran kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa äänestyksiin. 

10§ 

Hallituksen on esitettävä kutsu seuran kokoukseen viimeistään (2) viikkoa ennen kokousta seuran internet sivuilla, sekä lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan jatkossa osallistua hallituksen niin päättäessä, myös postitse, taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

11§ 

Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4 – 6) muuta jäsentä, jotka valitaan aina parillisina vuosina hallitukseen kahdesta kolmeen (2-3) muuta jäsentä ja parittomina vuosina kahdesta kolmeen (2-3) muuta jäsentä kahden kalenteri vuoden 

toimintakaudelle. Hallitus valitsee keskuudestaan

varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin. Taloudenhoitajana voi toimia myös hallituksen ulkopuolinen henkilö, jolla on läsnäolo oikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen jäsenenä ei voi olla seuran päätoiminen työntekijä. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut vähintään puolet (1/2) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla. 

12§ 

Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokousten päätösten mukaan, kuten: 1. johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista; 

 1. kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat; 
 2. panna toimeen seuran kokouksen päätökset; 
 3. pitää luetteloa seuran jäsenistä 
 4. laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi; 
 5. valita tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen asettamiin jaostoihin sekä 
 6. ottaa ja vapauttaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät. Erityisesti hallituksen tehtävänä on edustaa seuraa ja pyrkiä luomaan kansainvälisiä yhteyksiä muihin uimaseuroihin. 

13§ 

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi aina yhdessä. Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai seuran toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa. 

14§ 

Seuralla on yksi (1) tilintarkastaja, joka valitaan syyskokouksessa yhdeksi (1) kalenterivuodeksi. 

15§ 

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. 

16§ 

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, vähintään kolme neljäsosaa (3/4) ensimmäisessä kokouksessa

äänestyksessä annetuista äänistä ja vähintään yksinkertainen enemmistö toisessa kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöjen muutosehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa. 

17§ 

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, vähintään kolme neljäsosaa (3/4) ensimmäisessä kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä ja vähintään yksinkertainen enemmistö toisessa kokouksessa annetuista äänistä. Seuran purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

18§ 

Seuran liittymisestä urheiluliittoihin tai niiden piirijärjestöihin, samoin kuin niistä eroamisesta, päättää seuran kokous. Ehdotus liittymisestä tai eroamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, vähintään kolme neljäsosaa (3/4) ensimmäisessä kokouksessa annetuista äänistä ja vähintään yksinkertainen enemmistö toisessa kokouksessa annetuista äänistä.